Nieuws

Agenda Algemene Leden Vergadering 19 april 2020 

1. Voorzitter opening door vervanger van voorzitter 

2. Goedkeuren concept notulen van 8 april 2019 

3. Secretaris overzicht binnengekomen en uitgaande stukken 

4. Penningmeester financieel verslag 2019 en begroting 2020 

5. Penningmeester kascontrole en herbenoeming kascontrole commissie 

6. Aftredende bestuursleden en herbenoeming na zittingsduur van 3 jaar 

Sandra Bakker benoemd 2019 Henrie Baeten benoemd 2017 

Marc Wynn benoemd 2019 Tineke Pillement benoemd 2017 en aftredend 

Serge Bakker benoemd 2017 

Openstaande functie van voorzitter eventuele voordracht door leden 

Stemming over benoeming en/of herbenoemingen 

7. Activiteiten in de planning 

8. Ideeën leden voor activiteiten 

9. Rondvraag 

10. Afsluiting vergadering


Clumber Spaniel Club Nederland

(concept)

Notulen  8-4-2019

   

Aanwezig: Tineke Pillement (voorzitter), Sandra Bakker, Serge Bakker, Marc Wynn, Henri Baeten.

Leden: Toon Stoop, Miriam Baeten-Lavrijsen, Miranda Wielhouwer

 

Opening.

Geen opmerkingen.

 

Concept notulen d.d. 24-9-2018

Notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Geen tekstwijzigingen.

 

Ingekomen stukken

Voorstel van de familie Bakker om over te gaan tot het gelijktijdig röntgenen van heupen en ellebogen. Voorheen was dit niet mogelijk. Bij diverse clubs wordt dit nu gelijktijdig gedaan, scheelt in kosten en is ook minder belastend (1x onder narcose). Discussie hierover. De voorzitter gaat na of de RvB hiermee akkoord is. Zo ja, toestemming verlenen.

 

4/5.Financien

Kascie. is akkoord met de stukken. Bestuur gedechargeerd. De penningmeester deelt de financiele stukken uit en zegt dat alles goed loopt, er zijn meer leden. Er zijn minder kosten omdat voor dit jaar geen clubmatch gepland is.

Helaas zijn er weinig leden ter vergadering dus zal de bestaande kascie. nogmaals gevraagd worden de stukken ook volgend jaar te controleren.

 

Marc wordt gevraagd naar de laatste feiten m.b.t. gezondheid. Hij verwijst naar de link van de Amerikaanse Clumber Club; International Health Survey daar kunnen alle gegevens m.b.t. gezondheid v/h ras in onderdelen uit de verschillende landen gevonden worden.

 

Aftredende bestuursleden

Zowel Marc als Sandra stellen zich herkiesbaar en worden herbenoemd.

 

Activiteiten

Waterwerk nog een keer proberen te organiseren.

De barbecue in België plannen in aug/september.

 

Locatie zoeken voor een nestkeuring in oktober? Sandra kijkt rond.

De nesten van 5 jaar uitnodigen en de veteranen bespreken

Aspiranten aanschrijven als de datum en locatie bekend zijn (voorzitter).

Gesproken wordt over een clubshow houden op de Jachthondenshow volgend jaar en/of op de Pinkstershow. Helaas is dit (in die tijd) gelijktijdig met het Int. Symposium wat iedere 4 jaar wordt gehouden in Zweden. Een aantal bestuursleden gaat hierheen. Misschien een ander tijdstip zoeken.

 

Rondvraag/sluiting.

Er zijn geen andere punten te bespreken.